Política de privacitat

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018, l’informem sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal que fa l’Associació Arkhé.

La present Política de protecció de dades té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal.

L’Associació Arkhé assumeix el compromís de garantir la privacitat de l’usuari en tot moment i de no recollir informació innecessària. Així mateix, de conformitat amb el que estableix el RGPD es mantindrà el corresponent registre de tractament de dades personals.

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), us informen de les següents dades identificatives:

Associació Arkhé, amb CIF núm. G65717639 i domicili al carrer Aragó, 141-143, 4a. planta de Barcelona (08015 Barcelona) i correu electrònic info@arkhe.cat.

Responsable del tractament

Responsable: Associació Arkhé
Adreça: Aragó, 141-143, 4a. planta. 08015 Barcelona
CIF: G65717639
Correu electrònic: info@arkhe.cat
Delegat de protecció de dades (DPD): Luis Domínguez
Contacte DPD: info@arkhe.cat

Finalitat

Les dades que l’Associació Arkhé sol·liciti o els usuaris facilitin s’utilitzaran d’acord amb les següents finalitats:

1. Gestió dels serveis de l’Associació Arkhé i la seva web: Manteniment, compliment, desenvolupament i control dels serveis oferts per l’Associació Arkhé.

2. Contacte: Gestionar el seu contacte amb l’Associació Arkhé ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa, sol·licitud de servei, o qualsevol altre motiu.

3. Xarxes socials: El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores (i/o estableixin un vincle o realitzant qualsevol acció de connexió amb l’Associació Arkhé a les xarxes socials) de les pàgines oficials de l’Associació Arkhé a les xarxes socials es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui, les quals l’usuari de les xarxes socials ja haurà acceptat. L’Associació Arkhé tractarà les dades que ens faciliti fent-se seguidor amb la finalitat d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social que correspongui, informar-lo d’activitats de l’Associació Arkhé o de tercers que hi puguin estar relacionats amb l’activitat de l’Associació Arkhé així com per qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials puguin permetre.

4. Formació: Les dades que ens faciliti i aquelles que es generin degut a la seva relació amb l’Associació Arkhé s’utilitzaran amb les finalitats de gestió, manteniment, compliment, desenvolupament o control de la seva participació com a alumne en el curs, càpsula, etc, que correspongui.

5. Butlletí digital: Les dades que ens faciliti i aquelles que es generin per la seva relació amb l’Associació Arkhé, seran utilitzades per les finalitats relacionades amb la gestió, manteniment, compliment, desenvolupament i control de l’Associació Arkhé.

6. Les dades que ens faciliti i aquelles que es generin per la seva relació amb l’Associació Arkhé seran utilitzades per les finalitats relacionades amb la gestió, manteniment, compliment, desenvolupament i control de l’Associació Arkhé.

7. Podran existir d’altres clàusules de protecció de dades a la web i/o als formularis que hi puguin aparèixer les quals seran complementàries i, en cas necessari, s’aplicarà la present política de privacitat.

Legitimació

L’usuari, facilitant les seves dades ja sigui mitjançant la marcació de la casella corresponent en cada cas o per qualsevol altre mitjà, accepta de forma lliure, que les seves dades personals siguin tractades per part de l’Associació Arkhé per a la realització de les finalitats per a les quals han estat facilitades. Així mateix, garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o hagin deixat de ser necessàries per a la seva finalitat, l’Associació Arkhé les cancel·larà, esborrarà i/o bloquejarà.

Exercici dels seus drets

Pot retirar el seu consentiment mitjançant un escrit adreçat a l’Associació Arkhé, Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta, 08015 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o per correu electrònic a l’adreça info@arkhe.cat

Acompanyi el seu escrit amb una còpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat. L’exercici dels seus drets és gratuït. Pot sol·licitar informació sobre el dret d’accés, de rectificació, de supressió, de limitació, d’oposició i a la portabilitat.

Seguretat de les dades personals

Amb l’objectiu de vetllar per la seguretat de les seves dades personals, l’informem que hem adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades personals subministrades, segons la seva naturalesa i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar, en la mesura del possible i segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua i els tractaments o accessos no autoritzats.

Conservació i destinataris de les dades

Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.

Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Quan el seu ús ja no sigui necessari, les dades personals seran bloquejades i quedaran a disposició de les autoritats competents durant el temps i als efectes legals establerts en la normativa aplicable. Un cop transcorregut aquest termini, es procedirà a la supressió de les dades aplicant les mesures de seguretat adequades.

Igualment, l’Associació Arkhé garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers sense sol·licitud de previ consentiment exprés, informat i inequívoc, per a la cessió concreta.

No obstant això, l’Associació Arkhé podrà revelar a l’autoritat pública competent les dades personals, així com qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics, previ requeriment, de conformitat amb les disposicions legals aplicables així com que podrà revelar a tercers les dades estrictament necessàries per obligació contractual.

Per tot això entendrem que en el supòsit de facilitar-nos les seves dades ens autoritza expressament per a realitzar el tractament de les seves dades conforme al descrit anteriorment.

Reclamacions

Si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa pot contactar o presentar una reclamació a:

El delegat de protecció de dades info@arkhe.cat o,

Davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal:

C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a.

08008, Barcelona.