arkhe

Formació

Ocupació

Gènere

Promoció de l'èxit escolar

Tallers d'expressió

L’equip d' ARKHÉ té una llarga experiència de vint anys a l’àmbit de la formació,
l’ocupació i la igualtat de gènere.

 

Què fem?

L’equip de l'associació té una llarga experiència de vint anys assessorant, dissenyant, desenvolupant, impulsant i avaluant diferents programes i projectes en l’àmbit de la formació, l’ocupació, la igualtat de gènere i la promoció de l’èxit personal..Els eixos principals al voltant dels quals treballem són:


La formació per al desenvolupament de les persones i la promoció de la igualtat d’oportunitats.

L’ocupació per a la interacció entre les persones i el teixit productiu.

El foment de la igualtat de gènere com a motor de transformació social.

La promoció de l’èxit escolar com a creixement personal.

El lleure com espai d’aprenentatge social.

L’expressió com a mètode de relació.

Les nostres propostes es poden desenvolupar entre altres:
 • Entitats públiques i/o privades
 • Centres de promoció econòmica
 • Centres cívics
 • Escoles de primària / Instituts de secundària / Cicles formatius /AMPA
 • Educació postobligatòria
 • Centres oberts
 • Centres juvenils
 • Centres d’acció social
 • Centres de dia
 • Centres d’acolliment residencial

Entitat adherida a l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Entitat inscrita al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de:
Entitat en conveni amb :

Catàleg de serveis

 

 

 • Formació
 • Ocupació
 • Igualtat de gènere
 • Promoció de l’èxit escolar
 • Tallers d’expressió


Assessorar, desenvolupar i avaluar projectes, programes i estratègies per a millorar les possibilitats d’inclusió, inserció i integració de les persones. Formació en especialitats tècnic-professionals.

Elaboració i execució de càpsules formatives a mida.

Desenvolupament d’accions per potenciar habilitats, actituds, hàbits socials i laborals.
Elaboració de plans de convivència en entorns educatius.

Disseny i implementació de projectes i programes per a combatre el fracàs escolar i l’abandó prematur de l’escolaritat.

Desenvolupament d’accions per a la prevenció de conductes de risc.

Intervenció mitjançant dinàmiques de grup en funció dels objectius establerts i del grup i/o col·lectiu.

Elaboració de metodologies i estratègies en funció de la definició d’objectius.

Disseny, realització i seguiment de tutories grupals i individuals per a la inserció laboral i/o educativa i/o formativa.

Disseny, realització i seguiment d’orientacions grupals i individuals per a la inserció laboral i/o educativa i/o formativa.

Detecció de necessitats educatives i disseny de les accions per a la satisfacció d’aquestes.

Dinamització i coordinació d’equips multidisciplinaris dels diferents projectes.

Disseny i implementació de serveis de mediació de conflictes en entorns educatius.Aquests serveis incorporen la perspectiva de gènere com a garant de la igualtat d'oportunitats.


Assessorar, desenvolupar i avaluar projectes, programes i estratègies per a afavorir la millora de l'ocupabilitat.

Anàlisi de la realitat del mercat i les seves tendències.

Anàlisi dels interessos, motivacions i preferències professionals.

Assessorament i orientació professional i laboral.

Foment de l'autoconeixement i avaluació de les pròpies competències tècniques, de base i transversals.

Disseny i desenvolupament de tècniques per a la presa de decisions respecte a les seves possibilitats de formació i/o ocupació.

Recolzament i assessorament per a la cerca de cursos de formació contínua i/o ocupacional ajustats al perfil professional objectiu.
Disseny d'itineraris personalitzats d'inserció.
Definició i desenvolupament de plans de millora per aconseguir l'augment de l'ocupabilitat.
Formació per l'adquisició d'eines, canals i tècniques de recerca activa de feina.

Formació per l'adquisició d'hàbits laborals desitjables.

Seguiment dels participants en el procés d'orientació un cop aconseguida la inserció laboral.

Avaluació del procés d'inserció laboral fet per la persona usuària.

Disseny, desenvolupament i assessorament en projectes i programes per a la inserció laboral.

Aquests serveis incorporen la perspectiva de gènere com a garant de la igualtat d'oportunitats.


Assessorar, desenvolupar i avaluar projectes, programes i estratègies que incorporin la perspectiva de gènere com a garant de la igualtat d’oportunitats.


Disseny de mesures de sensibilització i abordatge de les desigualtats a l’àmbit educatiu.

Generació d’estratègies formatives que fomentin la coeducació i la prevenció de les relacions abusives.

Orientació i assessorament formatiu i laboral des de la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats.

Foment d’un espai formatiu i relacional per a l’alumnat basat en la cooperació i el respecte a les diferències.

Acompanyament socioeducatiu basat en la igualtat d’oportunitats a fi de desterrar els diversos estereotips de gènere que impedeixen que nois i noies escullin en base als seus propis de desitjos i més enllà del que socialment s’espera d’ells.

Oferta formativa i acompanyament a professionals del sector educatiu en matèria de gènere i coeducació.Aquest projecte neix com a resposta al repte de promoure la igualtat d’oportunitats i la inclusió dels nens, nenes i adolescents afectats per l’estigma del naufragi escolar, en clara sintonia amb l'objectiu de lluitar contra l'exclusió social establerta en els programes marc de la Unió Europea.Tallers de reforç escolar
Tècniques d’estudi
Internet
Animació a la lectura
Tallers de desenvolupament personal
Educació per a la salut
Ecoeducació
Aprenentatge social
Resolució de conflictes

Tallers específics
4rt d’ESO: Orientació Formativa Pares i mares: Escolta i diàleg Connect@’t

Atenció a les famílies
Comunicació i escota activa.
Recolzament psicològic d’aprenentatge.

Projecte Epicur
Promoció de l’èxit escolar.


El treball en lleure i oci té com a objectiu central la persona i tots els seus àmbits. Des de la perspectiva de l’educació social proposem un treball sistèmic i transversals facilitant eines per afavorir un desenvolupament que pugi prevenir conductes de risc.

La nostra proposta no es centrà en impartir aprenentatges específics, sinó que ens proposem dotar als infants i adolescents d’eines, capacitat de reflexió, coneixement del seu entorn social i cultural per tal potenciar la seva autonomia i els ajudi  en una etapa complexa.

Com a professionals dins de l’àmbit de l’educació social som conscients de que aquests objectius només podran ser assolits si es transmeten en un llenguatge entenedor i a l’hora motivador. Per aquest motiu la nostra metodologia es centra en un treball plantejat des de el lleure i les activitats d’oci.

Disseny d’activitats a mida en funció d’objectius.

Disseny de tallers transversals al creixement personal.

Activitats extraescolars per a infants i adolescents en centres educatius en general.


Com a objectiu volem crear espais creatius d'acompanyament on poder prendre consciència del nostre cos com a vehicle d'aprenentatge, a través de propostes expressives artístiques i de treball corporal.

Aquests tallers pretenen ser un espai d'oci on aprendrem a desenvolupar la creativitat i ha relacionar-nos a través del joc, la creació plàstica i l'expressió corporal, sense obviar que en aquest ambient de joc es treballaran aspectes relacionats amb el propi benestar i creixement personal.Educació per a la salut
Ecoeducació
Aprenentatge social
Resolució de conflictes
Tallers expressius

 

 

Contacta

 

 

Formulari
 

 

 

C. Aragó , 141 – 143
08015 (Barcelona)

 

Telf: 648 281 076

info@arkhe.cat